English (United States) français (France) Deutsch (Deutschland) italiano (Italia) español (España) português (Portugal) русский (Россия) 中文 (中国)
Project Partner 11

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICHE PAESAGGISTICI DI VENEZIA E LAGUNA

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICHE PAESAGGISTICI DI VENEZIA E LAGUNA

La Soprintendenza è un organo periferico del MiBACT e opera con riferiemnto al D. Lgs. 42/2004 nell'ambito del territorio di competenza. Tra i compiti principali vi sono la catalogazione, l'autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, la proposta dei provvedimenti di verifica dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, l'esercizio di competenze in materia di tutela del paesaggio. Rispetto al progetto CAMAA il ruolo della Soprintendenza è di condividere con gli altri partners il know-how acquisito nelle verifiche di interesse, nelle istruttorie di valutazione delle autorizzazioni e in genere nei procedimenti amministrativi aventi per oggetto le strutture fortificate del territorio di competenza.

 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI VENEZIA E LAGUNA (Zavod za varstvo arhitektonske in krajinske dediščine Benetk in beneške Lagune)

Zavod za varstvo arhitektonske in krajinske dediščine Benetk in beneške Lagune deluje pod okriljem italijanskega Ministrstva za kulturo, turizem in varstvo kulturne dediščine v skladu z zakonodajno uredbo št. 42/2004. Med njene glavne naloge sodijo katalogizacija, izdajanje dovoljenj za izvajanje posegov na kulturnih spomenikih, priprava predlogov za preverjanje javnega interesa do kulturnega spomenika, izdajanje predpisov o posrednem varstvu, izvajanje pristojnosti na področju varovanja krajine. Zavod bo z ostalimi partnerji projekta CAMAA delil svoje znanje in izkušnje, ki jih je pridobil v okviru postopkov za preverjanje javnega interesa, pregledovanja dovoljenj in drugih upravnih postopkov, ki se nanašajo na utrjene objekte na pristojnem območju.