English (United States) français (France) Deutsch (Deutschland) italiano (Italia) español (España) português (Portugal) русский (Россия) 中文 (中国)
Project Partner 10

DIREZIONE REGIONALE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA

DIREZIONE REGIONALE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA

La Direzione Regionale in quanto Ufficio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha specifiche competenze nel campo dello studio, tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. E' ente appaltante di tutti gli interventi di restauro realizzati con fondi del Mibac nella regione di competenza. Studia ed indirizza gli interventi di restauro, coopera con la regione ed il ministero per la formulazione delle norme di legge e degli indirizzi scientifici di tutela. Il partner ha acquisito una notevole esperienza nella programmazione comunitaria partecipando a diversi progetti nell'area di programma, come ad esempio al progetto ALISTO, dedicato allo studio del paesaggio storico della Prima guerra mondiale. La Direzione è un partner scientifico importante per il progetto CAMAA, che indaga nuove possibilità per la conservazione, la gestione e la tutela del patrimonio fortificato.

 

DIREZIONE REGIONALE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (Deželna direkcija za kulturno in krajinsko dediščino Furlanije - Julijske krajine)

Deželna direkcija za kulturno in krajinsko dediščino Furlanije - Julijske krajine sodi pod okrilje italijanskega Ministrstva za kulturo, turizem in varstvo kulturne dediščine in izvaja njej dodeljene pristojnosti na področju preučevanja, varovanja in vrednotenja kulturnih in krajinskih spomenikov. Odgovorna je za oddajanje naročil za vse restavratorske in obnovitvene posege, ki se izvajajo na deželnem območju s podporo ministrstva za kulturo. Usklajuje in usmerja restavratorske posege, sodeluje z deželo in ministrstvom pri pripravi zakonskih predpisov in znanstvenih smernic za varstvo kulturne dediščine. Direkcija je pridobila številne izkušnje na področju evropskih programov in je sodelovala pri različnih projektih, kot je na primer projekt ALISTO, ki je namenjen raziskovanju zgodovinske krajine za časa prve svetovne vojne. Direkcija je pomemben znanstveni partner v projektu CAMAA in se ukvarja s preučevanjem novih priložnosti za ohranjanje, upravljanje in varstvo arhitektonske dediščine območja.