English (United States) français (France) Deutsch (Deutschland) italiano (Italia) español (España) português (Portugal) русский (Россия) 中文 (中国)
Project Partner 8

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Ente per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Ente per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia)

Nel 2013 ricorre il centenario della creazione di un sistema organizzato di tutela del patrimonio culturale sloveno. Nell'ambito del processo di decentralizzazione della Sopraintendenza viennese, infatti, esattamente cent'anni fa il dott. France Stelè assunse l'incarico di Sopraintendente regionale per la Carniola. L'attuale fondatore dell'Ente per la tutela del patrimonio culturale è la Repubblica di Slovenia. L'Ente persegue scopi di interesse pubblico, che comprendono svariate attività di tipo amministrativo e scientifico nel settore della tutela, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale immobiliare.
L'Ente dedica particolare attenzione anche alla promozione del patrimonio culturale. Nell'ambito delle proprie attività scientifiche, formative, promozionali e di ricerca partecipa a numerosi progetti comunitari (Europeana, Forte Cultura, Cradles of European Culture). La partecipazione dell'Ente per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia al progetto CAMAA si inserisce tra le attività di valorizzazione di un patrimonio spesso trascurato in Slovenia e rappresenta un nuovo capitolo nel campo della ricerca, della conservazione e della promozione di questo importante patrimonio culturale.

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Leta 2013 praznujemo stoletnico organiziranega varstva kulturne dediščine v Sloveniji. Pred sto leti je namreč svojo službo deželnega konservatorja za Kranjsko nastopil dr. France Stelè, seveda takrat v okviru decentralizacije dunajske Centralne komisije za varstvo spomenikov. Danes, je ustanovitelj Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Republika Slovenija. Poslanstvo zavoda je izvajanje javne službe, ki obsega raznovrstne upravne in strokovne naloge na področju varstva, raziskave in vrednotenje nepremične kulturne dediščine.
Zavod namenja veliko pozornosti tudi promociji kulturne dediščine. Na raziskovalnem, strokovnem, izobraževalnem in promocijskem področju je ZVKDS vključen v številne Evropske projekte (Europeana, Forte Cultura, Cradles of European Culture). Sodelovanje ZVKDS pri projektu CAMAA je pomemben v prvi vrsti zato, ker je bila tovrstna kulturna dediščina v Sloveniji, velikokrat zapostavljena, zato prav ta projekt odpira novo poglavje pri raziskovanju, varovanju in promociji tovrstne kulturne dediščine.